Dělejte meziplodiny kvalitně se směsmi viterra® od SAATEN-UNION.

Na půdu dnes působí řada faktorů, které zhoršují její vlastnosti, degradují ji a ve výsledku snižují její úrodnost. Některé negativní vlivy se s určitými úspěchy snažíme eliminovat a napravovat (eroze, utužení, okyselení), jiné se naopak stávají stále významnějšími (nedostatek organické hmoty v půdě). Dnes jsme zvyklí, že na každou nemoc, každý problém, existuje nějaký lék, který nám zajistí rychlou a účinnou pomoc. U půdy je však potřeba myslet v dlouhodobějším horizontu, nespoléhat v nejvyšší nouzi na léky, ale problémům dlouhodobě předcházet.

 

 

 

Je potřeba nad půdní úrodností přemýšlet a využívat všechny rozumné možnosti, které ji stabilizují nebo dokonce zvyšují. Řešení se v současnosti díky greeningu sama nabízejí. Pěstování meziplodin má pozitivní vliv na půdní vlastnosti a úrodnost. Tento efekt je obecně známý a uznávaný. Pokud se meziplodiny navíc pěstují smysluplně, má jejich pěstování celou řadu nedocenitelných pozitiv (např. zlepšení půdní struktury, zlepšení stavu organické hmoty v půdě, omezení eroze, zabránění vyplavování živin, podpora půdního života).

Mezi základní aspekty, které je potřeba při jejich pěstování uvážit patří výběr vhodné meziplodiny, respektive jejich směsi, protože dle pravidel greeningu je nutné zasít směs alespoň dvou meziplodin. Pokud zvolíme vhodnou kombinaci meziplodin ve směsi, můžeme získat další pozitivní efekt, který vyplývá ze synergie obou plodin a navíc zvýšit pěstitelskou jistotu v případě méně příznivých podmínek.

SAATEN-UNION má pod značkou viterra® speciální program zaměřený na šlechtění meziplodin a sestavování kvalitních meziplodinových směsí. Pro rok 2017 si mohou pěstitelé vybrat z 6 směsí, které byly vytvořeny speciálně pro podmínky České republiky tak, aby pasovaly do nejběžnějších osevních postupů, měly maximálně příznivý efekt na půdu a v neposlední řadě splňovaly nastavení podmínek greeningu v ČR.

Pokud zaujímají v osevním postupu vysoký podíl brukvovité plodiny, je vhodné jako meziplodiny volit jiné kulturní druhy. Vhodnou směsí do takových osevních postupů je například viterra® PS od SAATEN-UNION, která vhodně kombinuje pohanku obecnou se svazenkou vratičolistou. Směs využívá příznivého vlivu obou komponent na půdu a na následnou plodinu. Díky tomu, že obě plodiny nejsou příbuzné s běžně pěstovanými hlavními plodinami lze směs zařadit libovolně téměř do jakéhokoliv osevního postupu. Vhodná je do osevního postupu s obilninami, kukuřicí nebo cukrovkou. Směs dobře vymrzá.

Pokud v osevním postupu máme řepku v omezeném množství, nebo ideálně v osevním sledu není zařazena vůbec, můžeme využít brukvovité plodiny, které jsou výbornými meziplodinami. Směs viterra® HS kombinuje hořčici bílou se svazenkou vratičolistou. Tato kombinace zajistí velmi dobrou pokryvnost půdy, bujný růst nadzemní i kořenové organické hmoty a díky nenáročnosti obou plodin je směs vhodná i na horší stanoviště. Díky rychlému růstu vytváří hořčice se svazenkou dostatek hmoty i při kratší vegetační době. Směs je vhodná i pro setí následné plodiny do mulče meziplodiny.

Pro zářijové termíny setí případně pro horší podmínky stanoviště či pro setí do podmínek, které nejsou ideální je nejvhodnější kombinace ředkve olejné a hořčice bílé ve směsi viterra® RH. Obě plodiny jsou známé intenzivním nárůstem biomasy a rychlou pokryvností povrchu půdy. Zejména ředkev olejná odvede v půdě velmi dobrou práci díky svému mohutnému kořenovému systému, který účinně napravuje půdní strukturu a vlastnosti. V tomto je ředkev téměř nepřekonatelná. Plodiny dokáží na svojí biomasu navázat také velké množství živin, zabránit jejich vyplavování a poté je zpřístupnit následné plodině.

Mezi směsi, u nichž byl kladný vliv na půdu primární myšlenkou, se řadí také viterra® RS a viterra® TOP. U směsi viterra® RS jsme upravili složení, aby více vyhovovala potřebám pěstitelů v České republice. K ředkvi olejné a svazence vratičolisté jsme nově zařadili také pohanku. Ředkev a svazenka zajistí dobré prokořenění ve více úrovních půdního profilu, pohanka svými fytosárními účinky zredukuje negativní účinky úzkých obilních sledů s převahou obilnin. Plodiny v této směsi se také vhodně doplňují. Díky kombinaci tří plodin je vyšší jistota nárůstu biomasy a dostatečné pokryvnosti povrchu půdy i v sušších podmínkách. Směs viterra® TOP kombinuje pozitivní vlastnosti hned šesti plodin. Byla koncipována jako směs pro pěstitele, kteří chtějí maximálně využít potenciál meziplodin na svém poli a dokáží pro to meziplodinám vytvořit vhodné podmínky. Směs lze bez obav zařadit do osevního postupu s řepkou, jelikož neobsahuje brukvovité plodiny. Jetele a vikev v této směsi mají schopnost fixovat vzdušný dusík. Plodiny díky pestrosti a vzájemné konkurenci dobře prokořeňují půdní profil a vytváří kvalitní nadzemní biomasu. Tato směs má na půdu velmi dobrý efekt, zároveň může velmi dobře posloužit i opylovačům a dalšímu hmyzu

Myslíme i na pěstitele cukrovky, kteří jistě ocení kvalitní meziplodinu vhodnou pro zařazení před cukrovku. Pro rok 2017 jsme proto pro ně ve spolupráci se šlechtitelem P. H. Petersen Saatzucht Lundsgaard, členem SAATEN-UNION, připravili směs pro cukrovku viterra® ZUCKERRÜBE. Směs byla od počátku vytvářena speciálně pro pěstitele cukrovky. Cílem byla směs s bujným růstem, která doplní kvalitní organickou hmotu do půdy. Zároveň byl požadavek, aby rostliny dobře a hluboko prokořeňovaly půdní profil a zlepšovala se půdní struktura. Díky antinematodní odrůdě ředkve olejné navíc u této směsi nehrozí množení populace háďátek na daném pozemku, právě naopak spíše dojde k její redukci.

Pokud požadujete kvalitní osivo u ostatních plodin, neváhejte vyžadovat kvalitu i u meziplodin. Směsi viterra® od SAATEN-UNION obsahují kvalitní a praxí prověřené komponenty. Se směsmi viterra® se na vaše pole dostane kvalitní osivo s vysokou technickou čistotou a klíčivostí. Výhodné je, že osivo je baleno již namíchané v konkrétním poměru jednotlivých komponent, v pytlích po 25 kg nebo ve vacích po 500 kg (viterra® HS a viterra® PS). Všechny směsi viterra® od SAATEN-UNION lze osévat jako meziplodiny pro greening.


Top