Čirok
GARDAVAN


Přednosti

Nejranější čirok.

  • velmi raný hybrid s vysokou odnožovací schopností
  • ideální plodina po plodinách sklizených na GPS
  • možné pěstovat i ve výše položených oblastech
GARDAVAN je kříženec čiroku se súdánskou trávou (S. bicolor x sudanese). Je to velmi raný hybrid s vysokou odnožovací schopností. GARDAVAN je vhodnou alternativou pro výrobu siláže, senáže a pro produkci bioplynu ve všech výrobních oblastech včetně vyšších poloh ČR. Vzhledem ke své ranosti je ideální plodinou po plodinách sklizených na GPS. Tolerantní je také k setí do mulče. Tento velmi raný hybrid je možné pěstovat i ve výše položených oblastech, a to i kolem 600 m n. m. GARDAVAN je možno využít jako jednosečný (siláž) nebo vícesečný (senáž).

GARDAVAN je na základě kvalitativních parametrů obsahu cukrů a stravitelnosti vhodnou alternativou pro mladý dobytek, výkrm býků a pro středně produkční stáda dojnic. Je velmi vhodnou plodinou pro bioplynové stanice. Vzhledem ke své vegetační době je vhodným řešením případného nedostatku siláže. Doporučený termín sklizně je při sušině 30–35 %.

Pěstování

Pěstování
Čirok vyžaduje pro svůj počáteční růst vyšší teploty než kukuřice, tedy i setí je posunuto do období května až června. Jeho růst je však poté velmi energický, a proto je možné set velmi rané hybridy i v červenci s přihlédnutím ke vláhovým poměrům dané lokality, popřípadě za použití závlahy. Rané setí – květen, pozdní termín setí – červenec. 

Výsevek dle termínu setí: Rané setí: 20–25 r/m2, pozdní termíny setí: 30 r/m2 do hloubky 2–3 cm. 
Hnojení dusíkem je vhodné na úrovni 100–150 kg/ha (vyšší dávky prodlužují termín sklizně, nemají již vliv na výnos a zvyšují riziko polehání). Při vícesečném využití (Gardavan) na senáž je vhodné 30 % celkové dávky N aplikovat po seči pro podporu obrůstání.
Doporučené je hnojení draslíkem až 200 kg/ha K2O pro výrazné zvýšení stability stébla, zvláště v úrodných oblastech a hnojení fosforem v dávce cca 30 kg/ha P2O5. 

Čirok velmi dobře využívá statková hnojiva, na nižší výsevek reaguje pevnějším a mohutnějším stéblem. Pro čirok jsou nevhodné studené a přemokřené půdy. Mimořádně odolný je však i k silným přísuškům v průběhu plné vegetace. Velmi dobře snáší lehké a písčité půdy.
Sklizeň
Sklizeň by se měla uskutečnit v době, kdy čirok dosáhne sušiny dle hybridu 25–35 %. Sklizeň probíhá běžnými řezačkami kukuřice se stejnou délkou řezanky, jako u rovnoměrně dozrávajících hybridů kukuřice.

Veškeré uvedené informace a údaje jsou zpracovány dle nejlepších znalostí se zohledněním výsledků pokusů a pozorování. Mimořádná pozornost byla věnována výsledkům ÚKZÚZ Brno, šlechtitelů a praxe. Přesto záruky nebo ručení za postup v jednotlivých případech nelze převzít, neboť podmínky pro růst a vývoj rostlin jsou vlivem faktorů velmi různorodé.